Bảo hiểm TNDS ô tô

Mô tả: Bảo hiểm trách nhiệm dân sự ô tô

Bảo hiểm TNDS xe ô tô ( Bảo hiểm bắt buộc xe ô tô) là loại hình bảo hiểm bắt buộc mua đối với tất cả các chủ xe ô tô tại Việt Nam. Mọi xe ô tô lưu hành trên đường đều phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bên thứ 3 mức bắt buộc theo qui định của Nhà nước.


Jetcare - Vì triệu người dân được bảo hiểm

Quét QR Code để Download App và xem chi tiết sản phẩm